persian idioms

September 08, 2013  •  Leave a Comment

کبک

و اما داستان ضرب المثل اين قسمت : " کلاغ مي خواست راه رفتن کبک را ياد بگيرد ، راه رفتن خودش را هم فراموش کرد . "
کبکي بود که خيلي زيبا راه مي رفت . همه پرندگان ، مجذوب خرامان راه رفتن او بودند . وقتي کبک از دور ديده مي شد ، پرنده هاي ديگر دست از پرواز و جست و خيز بر مي داشتند ، روي شاخه اي مي نشستند تا راه رفتن او را ببينند . در ميان همه پرندگاني که از راه رفتن کبک خوشش مي آمد ، پرنده اي هم بود که فکرهاي ديگري به سرش زده بود . اين پرنده کسي جز کلاغ نبود . در ابتدا کلاغ هم مثل ساير پرنده ها ، به راه رفتن کبک نگاه مي کرد و مثل همه لذت مي برد . اما چند روزي که گذشت ، کلاغ با خود گفت : " مگر من چه چيزي از کبک کم دارم ؟ او دو تا بال دارد ، من هم دارم . دو تا پا دارد و يک منقار ، من هم دارم . قد و هيکل ما هم که کم و بيش به يک اندازه است . چرا من مثل کبک راه نروم ؟ " اين فکرها باعث شد که کلاغ طور ديگري عمل کند . او که مي ديد توجه همه پرنده ها به کبک است ، حسودي اش شد و تصميم گرفت هر طور كه شده نظر پرنده ها را به خودش جلب کند . با اين تصميم ، نگاه کلاغ به کبک عوض شد . او به جاي اينکه مثل همه پرنده ها از راه رفتن کبک لذت ببرد ، به راه رفتن کبک دقيق مي شد تا بفهمد او چطوري راه مي رود که همه آن را دوست دارند . کلاغ هر روز در گوشه اي سر راه کبک مي نشست و سعي مي کرد با نگاه به او ، شيوه راه رفتنش را ياد بگيرد . بعد از آنکه کبک از کنار کلاغ مي گذشت ، کلاغ بلافاصله راه مي افتاد و سعي مي کرد مثل کبک راه برود و راه رفتن او را تقليد کند . چند روز گذشت . کلاغ خيلي تمرين کرده بود و فکر مي کرد كه شيوه راه رفتن کبک را ياد گرفته است . يک روز که همه پرندگان منتظر آمدن کبک بودند ، كلاغ از جايي که بود بيرون آمد و سعي كرد پيش چشم همه پرنده ها مثل کبک راه بود . پرنده ها که تا آن وقت کلاغ را با آن حال و روز نديده بودند ، کم مانده بود از تعجب شاخ درآورند . آنها نگاهي به يکديگر انداختند و شروع کردند به مسخره کردن کلاغ / کلاغ که منتظر تحسين پرندگان بود ، با شنيدن حرفهاي مسخره آميز پرنده ها و دوستانش دست و پايش را گم کرد و روي زمين افتاد . پرزه پراني پرنده ها شروع شد . يکي مي گفت : " کلاغ را ببين بعد از سالها پرواز ، بلد نيست دو قدم راه برود . " يکي ديگر مي گفت : " کلاغ جان ، نمي خواهد مثل کبک راه بروي . بهتر است همان طور که قبلاً راه مي رفتي ، راه بروي . " اين حرف ، کلاغ را هوشيار کرد . تصميم گرفت از راه رفتن مثل کبک دست بردارد و مثل گذشته راه برود . اما هر کاري کرد ، نتوانست . انگار راه رفتن خودش را فراموش کرده بود . 
از آن به بعد ، به کسي که صرفا ً تقليد مي کند و اداي ديگران را درمي آورد و شيوه درست زندگي خودش را هم از ياد مي برد ، مي گويند : " مثل کلاغي شده که مي خواست راه رفتن کبک را ياد بگيرد ، راه رفتن خودش را هم فراموش کرد . "

 

Comments

No comments posted.
Loading...

 

Subscribe
RSS
Archive
January February March April May June (10) July (32) August (30) September (27) October (14) November (4) December
January February March April May (2) June (1) July August September October November (1) December
January February March (1) April May (1) June July August September October November December
January (1) February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October (1) November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May (3) June July August September October November December
January February March April May June July August (2) September October (1) November (4) December
January (1) February March April May June July August September (3) October (1) November December