24|365 nature at my home

October 16, 2015  •  Leave a Comment

در سى و چهارسالگى آموختم بايد به حيوانات محبت كنى، برايشان غذا بريزى و اگر دست داد نگهداريشان كنى. آموختم سلامت ما در گرى سلامت گياهان اطرافمان است و هرچه  خانه ات را با گل و گياه طراوت ببخشى چندين برابرش به خودت باز ميگردد. 
آموختم كه اگر تمام مردم شهرت هم بالكنهايشان را به فضاى داخل خانه اضافه كرده اند و تمام پنجره ها را با نزده پوشانده اند بايد پنجره ها را باز كرد و در بالكن نشست و دستكم صبحانه هاى جمعه را همراه خانواده سر بالكن خورد حتى اگر آنقدر كوچك باشد كه مجبور باشى ليوان چايى به دست سرپا بايستى و اگر مقدر بود كه ميز و صندلى هم داشته باشى شكر كنى. 
آموختم كه بايد گذاشت و گذشت... در دادن است كه ميگيرى و در رها كردن است كه به دست مياورى. و اينچنين است كه بعد از يك روز پر مشغله، خسته و شايد كمى افسرده بخاطر خودت هم كه شده چند دقيقه روبروى آيينه بنشين و تمام افرادى كه ازشان كينه دارى و رد خراشى از زخمهايشان بر بدن دارى ببخش و ايمان داشته باش پروردگارت هيچ سوالى را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.

Processed with Moldiv


Comments

No comments posted.
Loading...

 

Subscribe
RSS
Archive
January February March April May June (10) July (32) August (30) September (27) October (14) November (4) December
January February March April May (2) June (1) July August September October November (1) December
January February March (1) April May (1) June July August September October November December
January (1) February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October (1) November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December